Eesti laeva- ja väikelaevaehituse eksport

Eesti laevaehituse ja väikelaevaehituse üks eripäradest on see, et toodangut tuleb eksportida välisturgudele, kuna Eesti koduturg on väike. Samas väikseid aeru- ja mootorpaate tootvatele ettevõtetele on ka Eesti oluline turg.

Eesti Väikelaevaehituse Liit (EVL) koostöös erinevate finantseerivate partneritega toetab liidu liikmeid huvipakkuvate:

  • eksporditurgude kohta info andmisel (seminarid),
  • korraldab ühismesse või ühiskülastusi messidele,
  • teeb mainekujundust erialaajakirjanduses.

EVL viib 2016-2017 läbi EASi toel Living lab ekspordi projekti, mille eesmärk on toetada väikelaevade eksporti läbi alusinformatsiooni koondamise ja ühise kontaktvõrgustiku loomise, selleks:

  • kaardistame tootjate ootused, et seeläbi defineerida esindusorganisatsiooni rolli, ülesanded ja tegevused;
  • luua sünergia Eesti väikelaevade võrkturunduses ettevõtteti killustunud info ja kontaktide koondamisega;
  • luua kliendireferentse kasutades ühine platvorm Eesti väikelaevade ekspordi- ja maineturunduseks;
  • tuvastada ja avada kommunikatsioonikanalid Venemaa sihtturule;
  • luua living lab kontseptsiooni turundusvõttena kasutades võimalused isiklike otsekontaktide tekkeks Venemaa sihtturu ajakirjanike, Eesti väikelaevu kasutavate klientide ja edasimüüjate ning kohalike tootjate vahel.

Living labi ekspordi projekti raames toimus seminar augustis 2016 Tösised jutud messis: “Sihtturg Venemaa”
Sünopsis:
Eesti senine eksporditoe fookus on olnud Skandinaavia ja Saksamaa turgudel, Venemaa sihtturg on jäänud teisejärguliseks. Põhjuseks on peamiselt majanduspoliitiline olukord, rahvusvaheliste suhete ebakindlus ja erinevused turu-regulatsioonides. Sellest tulenevalt on jäänud realiseerimata mitmed väikelaevade ida-suunalist eksporti toetavad võimalused ja puudub Venemaa sihtturu eksporditurunduse ühtne strateegia.

Teadaolevalt on Venemaa sihtturu käitumine eriline just selle poolest, et tarbijad nii valivad, ostavad kui ka tarbivad laevu välisriikides, valdavalt Euroopa Liidus. See maandab välissuhetest tulenevaid riske märkimisväärselt ning muuda Venemaa sihtturu Eesti väikelaevaehituse sektorile atraktiivseks. Samas ei ole liiga täpselt teada, mis mõjutab Venemaa laevaomaniku ostuotsust, milliseid infokanaleid ta kasutab ja mis muudab sadama tema ja ta laeva jaoks koduseks.

Ettekanded
Marko Rillo, Estonian export in 2016 – situation and trends Marko Rillo
Andrey Petrov, Russian market review ; Boat media and promotion in Russia
Danila Timoshin, Boat sales and RIBs market in Russia
Tõnu Steinberg, Russian tourists in Estonia – what attracts them
Villu Vatsfeld,  Russian flags in Estonian SL marinas
Kalevi Westersund, Russian flags in Finnish marinas

Sissejuhatus Venemaa väikelaevaehituse regulatsioonidesse inglise või vene keeles

eksport laevaehituse living labi seminari vajalikud logod