Association of Estonian Marine Industries
ENGESTRUS

Väikelaevaehitaja kutse


Järgmine väikelaevaehitaja kutseeksam toimub 11. juunil 2021 Kuressaare Ametikoolis.

Väikelaevaehituse kutsed

Eesti Meretööstuse Liit (MERLI) on väikelaevaehituse kutseala kutsete andja.

MERLI kutse andjana

Kutsekomisjon

 • Kalev Kaal – Alfa Yacht Production OÜ, kutsekomisjoni esimees
 • Raivo Lepik – Baltic Workboats AS
 • Mark Muru – Alunaut OÜ
 • Andres Meisterson – Kuressaare Ametikool

Üldteave: õigusaktid, kutsesüsteem jms

Väikelaevaehituse kutsete taotlemine

1. Enne eksamit

Kutse taotlemise eeltingimused tulenevad kutse andmise korra punktist 2.1:

Kutse taotlemiseks nõutavad dokumendid

 1. vormikohane avaldus,
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. õppeasutuse esitatud koondavaldus õppekava läbinud taotlejate andmetega (õpilase nimi, isikukood),
 4. tööalast tegevust/erialast praktikat tõendav dokument (tööalase tegevuse või õppeasutuse nõuetele vastava praktika kirjeldus koos tööandja või juhendaja kinnitusega, vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus, millele võib lisada tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms),
 5. tõendid kursuste või täienduskoolituste läbimise kohta (kutseõppe lõpetaja ei esita),
 6. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta (kutseõppe lõpetaja ei esita).

Praktiline töö

Praktilise töö esitlemiseks on lubatud kasutada fotosid, jooniseid, filme jm esitlusmaterjale. Esitlemisel lähtutakse praktilise töö seletuskirjast, mis sisaldab järgmisi osi:

 • Sissejuhatus, milles kirjeldatakse töö ülesandepüstitust ja antakse muu oluline üld- ja taustinformatsioon töö kohta.
 • Praktilise töö kirjeldus:
  • praktilise töö sisu (lahendus, tehnoloogiad),
  • tootmisprotsessi kirjeldus (tööde järjekord, seadmete ja töövahendite valik ja kasutusloogika),
  • kasutatavate materjalide valiku põhjendus ja vajalikud kalkulatsioonid,
  • tööprotsessis rakendatud töökaitsevahendite kirjeldus.
 • Kokkuvõte ja eneseanalüüs
 • Kasutatud allikate loetelu

Kõik dokumendid saada digiallkirjastatuna aadressil kutse@marineindustry.ee.

2. Eksam

Kutseeksami korraldus

1. Kirjalik test

Kirjalik test koosneb 30 valikvastustega küsimusest. Igal küsimusel on ainult üks õige vastus. Testi sooritamiseks on aega 35 minutit. Testi sooritamine positiivsele tulemusele on intervjuule pääsemise eelduseks. Test annab õiguse intervjuule pääsemiseks, kui kogu testis on antud vähemalt 18 õiget vastust, s.t. kogu testi tulemus on vähemalt 60%.*

*Põhjendatud erijuhtudel on hindamiskomisjonil intervjuu käigus õigus tulemust korrigeerida.

Test käsitleb järgmisi teemasid:

 • Üldterminoloogia ja üldehitus
 • Puitmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Metallmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Väikelaeva mehaanika ja elektrisüsteemid
 • Tööohutus
2. Intervjuu

Intervjuu tugineb teoreetilise testi vastustele, praktilise töö seletuskirjale ja juhendajapoolsele iseloomustusele. Intervjuu kestab umbes 15 minutit ja selle käigus:

 • arutatakse teoreetilise testi vastuseid, mille käigus komisjonil on õigus hindepunkte korrigeerida,
 • kutse taotleja tutvustab ja kaitseb praktilist tööd, mille seletuskiri on eelnevalt hindamiskomisjonile esitatud,
 • hindamiskomisjon hindab vestluse ja juhendaja iseloomustuse põhjal kutse taotleja kutsekäitumist.

Kutseeksami hindamine

 1. Teoreetiline test annab maksimaalselt 10 hindepunkti.
 2. Praktiline töö annab maksimaalselt 10 hindepunkti.
 3. Kutselise käitumise hinnang annab maksimaalselt 5 hindepunkti.

Eksamil on võimalik koguda maksimaalselt 25 punkti. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami koondhinne on vähemalt 15 punkti ehk 60% võimalikust maksimaalsest punktide arvust.

Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni kuulub 3 liiget, sh 2 laevaehitusettevõtete esindajat ja Kuressaare Ametikooli esindaja.

3. Pärast eksamit

MERLI teatab eksami tulemuse ja algatab kutse saajate andmete kandmise kutseregistrisse.

Kutse saaja andmed kantakse avalikku kutseregistrisse. Paberil kutsetunnistus väljastatakse ainult taotleja vastava sooviavalduse korral.

Meelespea

 • Isikut tõendav dokument eksamile kaasa!
 • Eksami toimumiskohas, sh hoone koridorides, järgi COVID-19 levikut takistavaid reegleid. Eksami toimumiskohas kehtib nina ja suud katva maski kandmise kohustus. Võimaliku viirushaiguse korral on eksamile tulek rangelt keelatud. Kui haigestud, teavita MERLIt.
 • Abivahendina on eksami ajal lubatud kasutada ainult lauakalkulaatorit, mis tuleb soovi korral endal kaasa võtta.
 • Üleriided, sidevahendid jms tuleb eksami ajaks jätta selleks ettenähtud kohta.
 • Eksami ajal eksamiruumist lahkumine on keelatud.

Kutseeksam ja COVID-19

MERLI ja Kuressaare Ametikool annavad parima, et väikelaevaehitaja kutseeksam oleks kõigile turvaline.

Eksami toimumiskohas tuleb järgida COVID-19 levikut takistavaid üldreegleid ja hoone valdaja antud juhiseid. Eksami toimumiskohas kehtib nina ja suud katva maski kandmise kohustus. Eksamile tuleb saabuda täpselt kokkulepitud ajaks ning eksami sooritamise järel lahkuda. Eksami toimumiskohas kogunemine ei ole lubatud.

Võimaliku viirushaiguse korral on eksamile tulek rangelt keelatud. Kui haigestud, teavita MERLIt.

Kontakt

Väikelaevaehituse kutseid puudutavad küsimused saada MERLI aadressil kutse@marineindustry.ee, kontaktisik Merle Muru (tel: 5663 1995).