Väikelaevaehitaja kutse


Eesti Meretööstuse Liit on väikelaevaehitaja kutse andja.

Järgmine väikelaevaehitaja kutseeksam toimub
juuni 2020.

 • Eksamile eelneb praktilise töö esitlemine digitaalselt.
 • Eksamile registreerida saab vahetult enne. Kaasa isikut tõendav dokument!
 • Toimub kirjalik test, millele järgnevad intervjuud ajakava kohaselt.

Kutseeksami korraldus

 1. Kirjalik test

Kirjalik test koosneb 30-st valikvastustega küsimusest. Igal küsimusel on ainult üks õige vastus. Testi sooritamiseks on aega 35 minutit. Testi sooritamine positiivsele tulemusele on intervjuule pääsemise eelduseks. Test annab õiguse intervjuule pääsemiseks, kui kogu testis on antud vähemalt 18 õiget vastust, s.t. kogu testi tulemus on vähemalt 60%.*

*Põhjendatud erijuhtudel on hindamiskomisjonil intervjuu käigus õigus tulemust korrigeerida.

Test käsitleb järgmisi teemasid:

 • Üldterminoloogia ja üldehitus
 • Puitmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Metallmaterjalist väikelaevade ehitus
 • Väikelaeva mehaanika ja elektrisüsteemid
 • Tööohutus
 1. Intervjuu

Intervjuu tugineb teoreetilise testi vastustele, praktilise töö seletuskirjale ja juhendajapoolsele iseloomustusele. Intervjuu kestab orienteeruvalt 15 minutit ja selle käigus:

 • arutatakse teoreetilise testi vastuseid, mille käigus komisjonil on õigus hindepunkte korrigeerida,
 • kutse taotleja tutvustab ja kaitseb praktilist tööd, mille seletuskiri on eelnevalt hindamiskomisjonile esitatud,
 • hindamiskomisjon hindab vestluse ja juhendaja iseloomustuse põhjal kutse taotleja kutsekäitumist.

Praktilise töö esitlemiseks on lubatud kasutada fotosid, jooniseid, filme jm esitlusmaterjale. Esitlemisel lähtutakse praktilise töö seletuskirjast, mis sisaldab järgmisi osi:

 • Sissejuhatus, milles kirjeldatakse töö ülesande püstitust ja antakse muu oluline üld- ja taustinformatsioon töö kohta.
 • Praktilise töö kirjeldus:
  • praktilise töö sisu (lahendus, tehnoloogiad),
  • tootmisprotsessi kirjeldus (tööde järjekord, seadmete ja töövahendite valik ja kasutusloogika),
  • kasutatavate materjalide valiku põhjendus ja vajalikud kalkulatsioonid,
  • tööprotsessis rakendatud töökaitsevahendite kirjeldus.
 • Kokkuvõte tööst, mis sisaldab eneseanalüüsi.
 • Kasutatud allikate loetelu.

Kutseeksami hindamine

 1. Teoreetiline test annab maksimaalselt 10 hindepunkti.
 2. Praktiline töö annab maksimaalselt 10 hindepunkti.
 3. Kutselise käitumise hinnang annab maksimaalselt 5 hindepunkti.

Eksamil on võimalik koguda maksimaalselt 25 punkti. Eksam loetakse sooritatuks, kui eksami koondhinne on vähemalt 15 punkti ehk 60% võimalikust maksimaalsest punktide arvust.

Hindamiskomisjon

 • Moodustatakse kutseeksami lähenedes

Jäta meelde:

 • Võta kaasa isikut tõendav dokument!
 • Abivahendina on eksami ajal lubatud kasutada ainult lauakalkulaatorit, mis tuleb soovi korral endal kaasa võtta.
 • Üleriided, sidevahendid jms tuleb eksami ajaks jätta selleks ettenähtud kohta.
 • Eksami ajal eksamiruumist lahkumine on keelatud.

Meretööstuse liidu tegevus kutse andjana

Kutsed ja kutsestandardid

Kutse taotlemise eeltingimused vastavalt kutse andmise korra punktile 5.3:

Kutse taotlemiseks nõutavad dokumendid

 1. vormikohane avaldus,
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. haridust või varem omistatud kvalifikatsioone tõendava(te) dokumentide ja koopia(d),
 4. täiendkoolituse läbimist tõendava(te) dokumendi koopia(d),
 5. vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus, millele võidakse lisada tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja tõend töökogemuse kohta jms.),
 6. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamiseks nõutavad dokumendid

 1. vormikohane avaldus,
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
 3. maksekorraldus (või muu kinnitus) kutseomistamisega seotud kulude tasumise kohta.

Avaldused ja muud lisadokumendid palume saata ainult digitaalselt (skaneeritult või digitaal-allkirjastatult) aadressil kutse@smallcraft.ee

Kutseeksami tasud

Kutseeksami korraldus

Kutsekomisjon

 • Kalev Kaal – Alfa Yacht Production OÜ, kutsekomisjoni esimees
 • Raivo Lepik – Baltic Workboats AS
 • Mark Muru – Alunaut OÜ
 • Andres Meisterson – Kuressaare Ametikool

Lisainfo:
Maria Ruubas
+372 517 0849
info@marineindustry.ee